fbpx Skip to content

Algemene Voorwaarden

Versie Februari 2022 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Naam onderneming: BellyBuddy
Naam eigenaar: Marieke van der Plaat
Adres: Mozartstraat 61 te Leiden
E-mailadres: [email protected]
Website: www.bellybuddy.nl
KvK-nummer: 52367401

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen BellyBuddy en de consument.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden is aan de consument beschikbaar gesteld op de website van BellyBuddy. Op verzoek van de consument kunnen de algemene voorwaarden worden toegestuurd per e-mail.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod van BellyBuddy.
 2. De aanvaarding van het aanbod vindt onder meer plaats door de inschrijving voor een cursus/dienst. De consument meldt zich aan door het versturen van een ingevuld (inschrijf)formulier via de website van BellyBuddy.
 3. Bij het invullen van het (inschrijf)formulier gaat de consument akkoord met deze algemene voorwaarden.
 4. Vanaf het moment van inschrijving wordt er door BellyBuddy:
  • een plek gereserveerd voor de deelnemer om aan de cursus waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven te kunnen deelnemen.
  • een datum/tijd ingepland voor een dienst anders dan een cursus.
  • Bovenstaande reserveringen zijn onder voorbehoud van tijdige betaling als bedoeld in artikel 4.
 5. BellyBuddy bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod per email aan de deelnemer waarmee de reservering vast staat. 
 6. De reservering voor deelname geldt voor de zwangere vrouw en haar (geboorte)partner. De geboortepartner kan de (biologische) vader zijn maar ook een moeder, zus, goede vriendin of doula is welkom.

Artikel 4 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient het door de consument verschuldigde cursusgeld binnen 15 dagen na totstandkoming van de overeenkomst te worden voldaan. Deze termijn vangt aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Het cursusgeld moet uiterlijk veertien (14) dagen voor de eerste cursusdag zijn ontvangen door BellyBuddy.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens aan BellyBuddy te melden.
 4. Na betaling van het cursusgeld is de plek bij de cursus definitief vastgelegd voor de deelnemer.
 5. In het geval de consument de betaling van het cursusgeld niet tijdig voldoet, heeft BellyBuddy – behoudens wettelijke beperkingen – het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 6. In het geval de deelnemer het cursusgeld niet of niet tijdig heeft voldaan, is BellyBuddy gerechtigd om de gereserveerde plek voor de desbetreffende deelnemer af te staan aan een andere deelnemer en de administratiekosten van €25,- in rekening te brengen. 
 7. Indien betaling van het cursusgeld niet in één keer mogelijk is, kan de consument een verzoek voor betaling in termijnen aanvragen bij BellyBuddy binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bevestiging.  

Artikel 5 – Wel of niet recht op restitutie in geval van geboorte of om medische redenen

 1. Er bestaat voor de deelnemer recht op volledige teruggave van het cursusgeld in het geval dat het kindje van de deelnemer is geboren vóór de eerste cursusdag.
 2. Er bestaat voor de deelnemer recht op volledige teruggave van het cursusgeld in het geval dat de deelnemer ivm  medische opname in het ziekenhuis niet kan deelnemen aan de cursus en zich afmeldt vóór de eerste cursusdag. De deelnemer meldt onverwijld bij BellyBuddy dat deelname aan de cursus niet mogelijk is. Het tonen van een verklaring van een arts of verloskundige aan BellyBuddy kan worden verzocht door BellyBuddy.
 3. Als de zwangerschapsduur van de deelnemer op de eerste cursusdag 34 weken of meer is, bestaat er voor de deelnemer geen enkel recht op teruggave van het cursusgeld in het geval het kindje van de deelnemer wordt geboren op of na de eerste cursusdag.
 4. Er bestaat voor de deelnemer recht op gedeeltelijke teruggave van het cursusgeld in het geval dat de deelnemer op of na de eerste cursusdag:
  1. geboorte geeft aan haar kindje en zij bij aanvang van de cursus minder dan 34 weken zwanger was;
  2. meldt dat zij om medische redenen de cursus niet kan afronden ivm medische opname in het ziekenhuis
 5. De deelnemer meldt onverwijld bij BellyBuddy dat deelname aan de cursus niet meer mogelijk is. Het tonen van een verklaring van een arts of verloskundige aan BellyBuddy kan worden verzocht door de ondernemer.
 6. In de gevallen van afmelding zoals genoemd onder 4.1 en 4.2 vindt gedeeltelijke teruggave van het cursusgeld plaats als volgt:
  1. Bij afmelding op of na de dag van les 1 en voordat les 2 heeft plaatsgevonden:
   • teruggave van 75% van het cursusgeld.
  2. Bij afmelding op of na de dag van les 2 en voordat les 3 heeft plaatsgevonden:
   • teruggave van 50% van het cursusgeld.
  3. Bij afmelding op of na de dag van les 3 en voordat les 4 heeft plaatsgevonden:
   • teruggave van 25% van het cursusgeld.
  4. Bij afmelding op of na de dag van les 4 en voordat les 5 heeft plaatsgevonden:
   • geen recht op teruggave van het cursusgeld.
  5. Bij afmelding op de dag van les 5:
   • geen recht op teruggave van het cursusgeld.

Indien BellyBuddy gehouden is tot teruggave van het cursusgeld aan de deelnemer dient BellyBuddy het cursusgeld terug te storten binnen 14 dagen na de melding dat deelname om medische redenen niet mogelijk is.

In geval van een miskraam of stilgeboorte voor de eerste cursusdag of tijdens de duur van de cursus, bestaat er voor de deelnemer recht op volledige teruggave van het cursusgeld.

Artikel 6 – Annulering/opzegging door de cursist voor aanvang van of tijdens de cursus

 1. Als de deelnemer na totstandkoming van de overeenkomst diens deelname aan de cursus annuleert vóór aanvang van de eerste cursusdag – zonder dat er sprake is van een geboorte of een afmelding om medische redenen als bedoeld in artikel 5 – is de deelnemer een bedrag aan administratiekosten verschuldigd ter hoogte van vijfentwintig euro (€ 25,00). Annulering kan mondeling of schriftelijk of via een e-mailbericht plaatsvinden.
 2. Naast deze administratiekosten blijft de deelnemer bij annulering vóór aanvang van de eerste cursusdag het volgende verschuldigd:
  1. Bij annulering binnen veertien (14) dagen voor aanvang van de eerste cursusdag:
   • 50% van het cursusgeld.
  2. Bij annulering binnen zeven (7) dagen vóór aanvang van de eerste cursusdag:
   • 100% van het cursusgeld.
 3. Binnen 14 dagen na het annuleringsbericht dient dit bedrag aan BellyBuddy te worden voldaan. Indien het cursusgeld al was voldaan, zal BellyBuddy binnen veertien dagen na het annuleringsbericht het (resterende) cursusgeld terugstorten en daarbij is BellyBuddy gerechtigd om de vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten in te houden op het terug te storten cursusgeld.
 4. In het geval de deelnemer de deelname aan de cursus annuleert op of na de eerste cursusdag – zonder dat er sprake is van een geboorte of een afmelding om medische redenen als bedoeld in artikel 5 – is de deelnemer het volledige bedrag aan cursusgeld verschuldigd; de administratiekosten van vijfentwintig euro (€25,00) zijn dan niet verschuldigd.

Artikel 7 – Annulering/wijziging door BellyBuddy voor aanvang van de cursus

 1. In geval van (langdurige) ziekte van de docent of overmacht is BellyBuddy gerechtigd om de cursus te annuleren. BellyBuddy zal binnen veertien dagen na het annuleringsbericht het cursusgeld terugstorten of het cursusgeld, na overleg met de deelnemer, in depot houden voor een opvolgende cursus.
 2. In het geval er onvoldoende deelnemers zijn voor de cursus waarvoor deelnemer zich heeft ingeschreven (minder dan 3 deelnemers voor een groepscursus) is BellyBuddy gerechtigd om de eerste cursusdag te verplaatsen naar een andere datum.
 3. BellyBuddy behoudt zich het recht de cursusdata of cursuslocatie van de bijeenkomsten te veranderen. Hierover wordt de deelnemer altijd schriftelijk of telefonisch geïnformeerd.
 4. In het geval het niet mogelijk is om een fysieke cursus aan te bieden, is BellyBuddy gerechtigd om de cursus online aan te bieden. Deelnemers ontvangen uiterlijk 1 dag voor de cursusdag hierover bericht. 

Artikel 8 – Verhindering deelnemer/docent

 1. Als de deelnemer is verhinderd om een GROEPS les / cursus op een geplande cursusdatum te volgen, informeert zij BellyBuddy tijdig via telefoon of email.  
  1. De deelnemer krijgt (indien technisch mogelijk) de gelegenheid om de les/cursus online via livestream te volgen op de afgesproken cursusdatum. 
  2. De deelnemer kan overstappen naar een andere groepscursus (niet mogelijk bij HypnoBirthing) indien beschikbaar. Als er geen groepscursus beschikbaar is, vervalt de mogelijkheid om over te stappen. 
  3. De deelnemer kan de les / cursus individueel tegen meerprijs volgen mits BellyBuddy hiervoor beschikbare ruimte heeft. 
  4. Voor een niet-gevolgde les / cursus vanwege verhindering ontvangt de deelnemer geen geld retour.
 2. Als de deelnemer is verhinderd om een PRIVE les / cursus op een geplande cursusdatum te volgen, informeert zij BellyBuddy tijdig via telefoon of email.  
  1. BellyBuddy doet de deelnemer een nieuw voorstel voor het inplannen van een nieuwe afspraak. Mocht de deelnemer dit voorstel weigeren, dan gelden de annuleringsvoorwaarden van artikel 6. 
  2. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de privé les/cursus wordt vijftig euro (€50,00) annuleringskosten in rekening gebracht. Deze dient de deelnemer voor aanvang van de volgende afspraak te hebben voldaan. 
 3. Als de docent is verhinderd om een les / cursus op een geplande cursusdatum te geven, informeert zij de deelnemer tijdig. In geval van verhindering van de docent kan een andere gekwalificeerde docent de les / cursus overnemen of de les / cursus wordt in onderling overleg op een andere dag gegeven.

Artikel 9 – Uitsluiting aansprakelijkheid

Het cursusaanbod van BellyBuddy is ontworpen om de deelnemer te onderwijzen op welke manier diens eigen natuurlijke mogelijkheden te gebruiken om lichaam en geest in een staat van ontspanning te brengen. De inhoud van de cursus is op geen enkele manier bedoeld om medisch advies te geven of een voorschrift voor een medische procedure. Om een antwoord te vinden op gezondheidsgerelateerde of andere problemen/klachten rond zwangerschap of de geboorte dient de deelnemer het advies van een zorgverlener te zoeken.

BellyBuddy en haar docenten kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor medische omstandigheden die op zouden kunnen komen als een gevolg van de zwangerschap of de geboorte van het kindje van de deelnemer.

Artikel 10 – Vertrouwelijkheid

BellyBuddy zal de door de deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

Artikel 11 – Vergoeding zorgverzekering

 1. BellyBuddy is een erkend Birth By Heart practitioner en gecertificeerd HypnoBirthing® docent. Zij is aangesloten bij de beroepsvereniging HypnoBirthing® Nederland & België
 2. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de factuur bij haar eigen zorgverzekeraar. Afhankelijk van de zorgverzekeraar en de aanvullende verzekering van de deelnemer, komt de cursus van BellyBuddy in aanmerking voor een vergoeding uit een aanvullende verzekering.
 3. De deelnemer dient zelf haar zorgverzekeraar te raadplegen over de mogelijkheid en hoogte van deze vergoeding.
 4. BellyBuddy is niet aansprakelijk voor het besluit van de zorgverzekeraar een factuur niet te vergoeden.

Artikel 12 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten worden ingediend bij BellyBuddy.
 2. Bij BellyBuddy ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen – gerekend vanaf de datum van ontvangst – beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door BellyBuddy binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Een klacht schort de verplichtingen van BellyBuddy niet op, tenzij BellyBuddy schriftelijk anders aangeeft.
 4. BellyBuddy en de deelnemer spannen zich in om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 13 – Nederlands Recht

Op overeenkomsten tussen BellyBuddy en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Wij behouden te allen tijde het recht onze algemene voorwaarden te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als de nieuwe algemene voorwaarden gevolgen heeft op de reeds geboekte diensten, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 

Voor vragen naar aanleiding van de algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met [email protected].

Neem contact op

Ik kijk er naar uit je te ontmoeten en vertel je graag meer over mijn diensten! Wil je graag een gratis kennismakingsgesprek via Skype boeken? Wil je je aanmelden voor een cursus of het BellyBuddy online pakket? Of wil je samenwerken met BellyBuddy? Vul onderstaand contactformulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op. Je mag me uiteraard ook bellen. Ik doe mijn best om binnen 24u te reageren.